Người Nữ

ĐÊ-BÔ-RA, MỘT NỮ TƯỚNG

(Các Quan Xét 4:1—5:31) Khi Đức Chúa Trời hứa ban đất Phi-li-tin cho dân Y-sơ-ra-ên, Ngài đã chỉ thị cho họ đuổi cư dân của xứ này đi. Việc họ không tuân theo mệnh lệnh này đã gây ra một vấn đề thường xuyên xảy ra trong Sách Các Quan Xét đến nỗi nó đã …

ĐÊ-BÔ-RA, MỘT NỮ TƯỚNG Đọc Tiếp »

SỰ ĐÁP LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

CÁC QUAN XÉT 4 – 5 Trong lúc đó, Đê-bô-ra, là nữ tiên-tri, vợ của Láp-bi-đốt, đoán-xét dân Y-sơ-ra-ên. Bà ở trên núi Ép-ra-im, giữa khoảng Ra-ma và Bê-tên, dưới cây chà-là Đê-bô-ra, và dân Y-sơ-ra-ên lên đến cùng người, đặng nghe sự xét-đoán.(4:4,5). Các quan xét có thể được gọi là sách về những thất …

SỰ ĐÁP LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Đọc Tiếp »

Scroll to Top