Gia Đình Cơ Đốc Nhân

Gia đình của Cơ đốc nhân không phải là một sự bảo đảm chống lại các vấn đề, tội lỗi, hoặc sự ghét bỏ của các thành viên. Nó phải là một mô hình để giải quyết và nuôi dưỡng vấn đề, và là một mỏ neo để hỗ trợ các thành viên của nó trong một cuộc sống dựa trên kế hoạch tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Sau đó, một gia đình cơ đốc nhân trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các thành viên và một lực lượng mạnh mẽ nhất để làm điều tốt.