PHÉP LẠ, NÓI TIẾNG LẠ, VÀ PHÉP BÁP TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH CÓ CÒN NGÀY NAY?

Nhưng các phép lạ vẫn còn xảy ra chứ? Mọi người có thể nói tiếng lạ ngày nay không? Đức Chúa Trời, trong thế kỷ thứ 21, có thu hồi một cách siêu nhiên các quy luật của tự nhiên và ngay lập tức chữa lành mọi người một cách đầy phép màu không?