Baptism – Phép Báp-têm

Từ Khóa Liên Quan #

Baptism, baptized, immersion

Dịch Thuật #

Sự nhúng chìm

Thuật ngữ ngành nhuộm chất liệu.

Mô Tả #

Powered by BetterDocs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top