Incarnation – Sự Hiện Thân

Từ khóa liên quan #

Incarnation, Theophany

Dịch thuật #

Sự hiện thân

Xuống thế

Nhập thể

Mang nhân dạng

Mô tả #

Sự Hiện Thân: Giáo lý được thể hiện trong Tín điều Nicene và Định nghĩa về Chalcedon: rằng Chúa Giêsu Christ, Con duy nhất của Đức Chúa Trời, tồn tại trước mọi thời đại và đồng bản thể với Chúa Cha, đã trở nên xác thịt nhờ Chúa Thánh Linh và trinh nữ Ma-ri, làm cho Ngài thực sự là Đức Chúa Trời (thần tánh) và thực sự là con người (nhân tánh), có hai bản tính không lẫn lộn, không thay đổi, không chia rẽ, không tách rời nhau.

Mặc dù thuật ngữ “nhập thể” không xuất hiện trong Kinh thánh, nhưng truyền thống Cơ đốc giáo từ lâu đã cho rằng Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời nhập thể: Ngôi Hai trong Ba Ngôi từ trời xuống thế làm người. Các sách Tin Lành nói rằng Chúa Giê-su trở nên xác thịt nhờ Đức Thánh Linh và trinh nữ Ma-ri (Ma-thi-ơ 1:18–21; Lu-ca 1:30–35). Với nền tảng là Kinh thánh, sự nhập thể đã được chính thức hóa thành một tín điều tại Hội đồng Nicaea vào năm 325 sau Công nguyên và được định nghĩa thêm tại Hội đồng Chalcedon vào năm 451 sau Công nguyên.

Powered by BetterDocs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top