Revelation – Sự Bày Tỏ

Từ khóa liên quan #

Revelation,

Dịch thuật #

Sự mặc khải

Sự bày tỏ

Mô tả #

Việc tiết lộ những bí mật thiêng liêng, kiến thức hoặc thông tin khác từ cõi thiêng liêng cho con người.

Khái niệm mặc khải xuất hiện trong hầu hết các tôn giáo Cận Đông và Hy Lạp-La Mã cổ đại, và nó tạo thành nền tảng của tôn giáo trong Kinh thánh. Trong truyền thống Kinh Thánh, sự mặc khải xảy ra theo bốn cách chính:

  1. tự nhiên/bói toán
  2. kinh nghiệm (tiên tri, khải tượng, v.v.)
  3. thần xuất hiện/mang nhân dạng
  4. lời chép – kinh thánh

Trong khi hầu hết các hình thức này được chứng thực trong tất cả các thời kỳ lịch sử, thì có một sự tiến triển nhất định hướng tới sự mặc khải thánh thư như là những hình thức chính yếu nhất trong các thời kỳ sau này. Điều này cuối cùng đã dẫn đến việc hình thành các kinh điển Cựu Ước và Tân Ước.

Powered by BetterDocs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top