Theophany – Thần Xuất Hiện

Từ khóa liên quan #

Theophany, incarnation

Dịch thuật #

Thần hiển hiện

Thần xuất hiện

Thần hữu hình

Mô tả #

THEOPHANY (θεοφάνια, theophania). Sự xuất hiện hữu hình của Đức Chúa Trời đối với con người.

Thuật ngữ “thần hữu hình” không bao giờ xuất hiện trong Kinh thánh; nó bắt nguồn từ mô tả của Herodotus về lễ hội ở Delphi, nơi các bức tượng của các vị thần được trưng bày (Hist. 1.51). Nó được hình thành từ từ ghép Hy Lạp θεός (theos, “thần”, “Chúa”) và φαίνειν (phainein, “xuất hiện”), và nó mô tả một thể loại tường thuật trong đó Chúa xuất hiện với con người. Mặc dù thuật ngữ này không được tìm thấy trong Cựu Ước, nhưng dạng bị động của từ gốc ראה (r’h, “thấy”) gần nhất với việc mô tả thuật ngữ này vì nó thường xuất hiện trong ngữ cảnh thần linh, “xuất hiện” (ví dụ: , Sáng Thế Ký 12:7; Dân Số Ký 16:19, 42; [Ma-thi-ơ 17:7]; 2 Sử Ký 7:12).

Powered by BetterDocs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top