BÀI HỌC TỪ NHỮNG SAI LẦM

Các Quan Xét 10-12 “Kế ấy, dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, phục-sự những Ba-anh và Át-tạt-tê, cùng các thần Sy-ri, các thần Si-đôn, các thần Mô-áp, các thần người Am-môn, và các thần của dân Phi-li-tin: Chúng nó lìa-bỏ Đức Giê-hô-va không phục-sự Ngài. Cơn thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi …

BÀI HỌC TỪ NHỮNG SAI LẦM Đọc Tiếp »