Ca-na-an

Y-SƠ-RA-ÊN CẦN ĐIỀU GÌ

(Các Quan Xét 17:6; 21:25) Sách Các Quan Xét ghi lại khoảng thời gian trong lịch sử Y-sơ-ra-ên từ Giô-suê đến Sa-mu-ên. Đó là một khoảng thời gian đen tối. Chúng ta thường nghĩ về cuốn sách Cựu Ước này như một bản ghi chứa đầy những sự giải cứu kỳ diệu. Từ quan điểm …

Y-SƠ-RA-ÊN CẦN ĐIỀU GÌ Đọc Tiếp »

SỰ ĐÁP LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

CÁC QUAN XÉT 4 – 5 Trong lúc đó, Đê-bô-ra, là nữ tiên-tri, vợ của Láp-bi-đốt, đoán-xét dân Y-sơ-ra-ên. Bà ở trên núi Ép-ra-im, giữa khoảng Ra-ma và Bê-tên, dưới cây chà-là Đê-bô-ra, và dân Y-sơ-ra-ên lên đến cùng người, đặng nghe sự xét-đoán.(4:4,5). Các quan xét có thể được gọi là sách về những thất …

SỰ ĐÁP LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Đọc Tiếp »

Scroll to Top