SỰ ĐÁP LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

CÁC QUAN XÉT 4 – 5 Trong lúc đó, Đê-bô-ra, là nữ tiên-tri, vợ của Láp-bi-đốt, đoán-xét dân Y-sơ-ra-ên. Bà ở trên núi Ép-ra-im, giữa khoảng Ra-ma và Bê-tên, dưới cây chà-là Đê-bô-ra, và dân Y-sơ-ra-ên lên đến cùng người, đặng nghe sự xét-đoán.(4:4,5). Các quan xét có thể được gọi là sách về những thất …

SỰ ĐÁP LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Đọc Tiếp »