SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA MỘT DÕNG SĨ

( Các Quan Xét 6-8 ) Đoạn, thiên-sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông Óp-ra thuộc về Giô-ách, người A-bi-ê-xê-rít, Ghê-đê-ôn, con trai người, đương đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Ma-đi-an. Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng-sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. …

SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA MỘT DÕNG SĨ Đọc Tiếp »