Craig Tape

TỘI ÁC KINH KHỦNG TRONG MỘT THỜI KỲ TỒI TỆ

Các Quan Xét 19-21 “Nhằm lúc không có vua trong Y-sơ-ra-ên, có một người Lê-vi đến kiều-ngụ nơi góc xa hơn hết của núi Ép-ra-im, lấy một người vợ bé ở Bết-lê-hem, thành xứ Giu-đa.” (19:1) Các Quan Xét 19-21 chứa đựng một câu chuyện khác liên quan đến sự suy thoái của dân Y-sơ-ra-ên. …

TỘI ÁC KINH KHỦNG TRONG MỘT THỜI KỲ TỒI TỆ Đọc Tiếp »

GẦN GIỐNG THÔI CHƯA ĐỦ

Các Quan Xét 17-18 “Bấy giờ có một người ở miền núi Ép-ra-im tên là Mi-ca… Trong những ngày đó không có vua ở Y-sơ-ra-ên; ai nấy làm theo ý mình cho là phải” (17:1, 6). Sự nhầm lẫn có thể tạo ra những kết quả bi thảm. Trong khoảng thời gian được phản ánh …

GẦN GIỐNG THÔI CHƯA ĐỦ Đọc Tiếp »

BÀI HỌC TỪ NHỮNG SAI LẦM

Các Quan Xét 10-12 “Kế ấy, dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, phục-sự những Ba-anh và Át-tạt-tê, cùng các thần Sy-ri, các thần Si-đôn, các thần Mô-áp, các thần người Am-môn, và các thần của dân Phi-li-tin: Chúng nó lìa-bỏ Đức Giê-hô-va không phục-sự Ngài. Cơn thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi …

BÀI HỌC TỪ NHỮNG SAI LẦM Đọc Tiếp »

SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA MỘT DÕNG SĨ

( Các Quan Xét 6-8 ) Đoạn, thiên-sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông Óp-ra thuộc về Giô-ách, người A-bi-ê-xê-rít, Ghê-đê-ôn, con trai người, đương đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Ma-đi-an. Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng-sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. …

SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA MỘT DÕNG SĨ Đọc Tiếp »

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚNG TA (2)

Các Quan Xét 3:12-32 “Dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va; nên Đức Giê-hô-va khiến Éc-lôn, vua Mô-áp, trở nên cường-thạnh để hãm đánh Y-sơ-ra-ên. Vậy, Éc-lôn nhóm hiệp chung-quanh mình dân Am-môn và dân A-ma-léc, kéo đi đánh Y-sơ-ra-ên, và chiếm lấy thành Cây-chà-là. Dân Y-sơ-ra-ên bị phục-dịch Éc-lôn, vua Mô-áp, trong mười …

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚNG TA (2) Đọc Tiếp »

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚNG TA (1)

Các Quan Xét 3:8-11 “Và khi con cái Ysơraên kêu cầu Đức Chúa, thì Đức Chúa đã dấy lên một đấng giải cứu. ” (3:9). Em Griffin nói rằng mỗi con người có ba động lực xã hội: nhu cầu đạt được thành tích, nhu cầu liên kết và nhu cầu quyền lực. Hãy xem …

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚNG TA (1) Đọc Tiếp »

TẠI SAO DÂN ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ THẤT BẠI

Các Quan Xét 1-2 Song các ngươi không có vâng theo lời phán của ta… Tại sao các ngươi đã làm điều đó? (2:2). Trong bộ truyện tranh tên “The Ryatts”, trong truyện vẽ về một người mẹ của Winky đang xách cánh tay của cậu bé và la lên: “ngừng đánh nhau ngay lập …

TẠI SAO DÂN ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ THẤT BẠI Đọc Tiếp »

Scroll to Top