NUÔI DƯỠNG NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH  CHO ĐỨC CHÚA TRỜI

Các Quan Xét 13-14 Vả, có một người Xô-rê-a thuộc về một họ-hàng của chi-phái Đan, tên là Ma-nô-a; vợ người son-sẻ, không có con. Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn-bà ấy mà rằng: Kìa, ngươi son-sẻ không có con; nhưng ngươi sẽ thọ-thai và sanh một đứa trai.(13:2.3). Có một lần kia, …

NUÔI DƯỠNG NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH  CHO ĐỨC CHÚA TRỜI Đọc Tiếp »