ĐIỀU GÌ ĐÃ BỊ ĐÁNH MẤT

Kỹ Năng Sinh Tồn #9 Chống Lại Sự Lôi Kéo Của Thế Gian (Các quan xét 10;11)  Như Sách Các quan xét tiếp tục, những ghi chép về sự đi xuống của Y-sơ-ra-ên cũng vậy. Mẫu hình quay lưng lại với Đức Chúa Trời họ, đối mặt với sự xâm chiếm, kêu cầu với Đức …

ĐIỀU GÌ ĐÃ BỊ ĐÁNH MẤT Đọc Tiếp »