sức mạnh

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚNG TA (2)

Các Quan Xét 3:12-32 “Dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va; nên Đức Giê-hô-va khiến Éc-lôn, vua Mô-áp, trở nên cường-thạnh để hãm đánh Y-sơ-ra-ên. Vậy, Éc-lôn nhóm hiệp chung-quanh mình dân Am-môn và dân A-ma-léc, kéo đi đánh Y-sơ-ra-ên, và chiếm lấy thành Cây-chà-là. Dân Y-sơ-ra-ên bị phục-dịch Éc-lôn, vua Mô-áp, trong mười …

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚNG TA (2) Đọc Tiếp »

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚNG TA (1)

Các Quan Xét 3:8-11 “Và khi con cái Ysơraên kêu cầu Đức Chúa, thì Đức Chúa đã dấy lên một đấng giải cứu. ” (3:9). Em Griffin nói rằng mỗi con người có ba động lực xã hội: nhu cầu đạt được thành tích, nhu cầu liên kết và nhu cầu quyền lực. Hãy xem …

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚNG TA (1) Đọc Tiếp »

Scroll to Top